Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS informuje

Obsługa Rolników przez KRUS w czasie epidemii

Dawno, dawno temu… a dokładnie 16 marca 2020 wydarzyła się rzecz niepojęta.

Pierwszy raz od momentu istnienia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Opolu została ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. Właśnie wtedy tzw. koronawirus – czyli ostra zakaźna choroba układu oddechowego COVID-19 wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 zaatakowała Europę.

W trosce o zdrowie i życie beneficjentów i pracowników  - aby jak najlepiej zapewnić możliwość załatwienia różnych spraw w KRUS-ie uruchomiono wrzutnie na dokumenty, zwiększono liczbę pracowników obsługujących informację telefoniczną, zachęcano do korzystania z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, portalu ePuap i eKRUS...  Pracownicy KRUS dwoili się i troili, żeby nadążyć ze wszystkimi sprawami i nikt nie poczuł się zostawiony. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze każdemu udało się dodzwonić, a niektóre sprawy zostały załatwione z opóźnieniem. Bardzo ubolewamy z tego powodu…

18 maja 2020 została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów i mimo wprowadzenia reżimu sanitarnego wydawało się, że życie powoli wraca do normy. Niestety, druga, znacznie potężniejsza, fala koronawirusa doprowadziła do ponownego wprowadzenia (od 26 października 2020) ograniczenia w  osobistej obsłudze klientów.

 Staramy się jednak ze wszystkich sił rzetelnie i efektywnie wciąż:

Za wszystkie dotychczasowe utrudnienia przepraszamy – mamy ogromną nadzieję, że epidemia wkrótce się skończy, a nasi beneficjenci i pracownicy będą zdrowi. Do zobaczenia!

Lech Waloszczyk Dyrektor OR KRUS w Opolu


Działy specjalne, termin składania deklaracji

Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:
1) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2,
2) uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2,
3) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej  200 m2,
4) uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej,
5) drób rzeźny :
          - kurczęta – powyżej  1000 szt. (w skali roku)
          - gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku)
          - kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
          - indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
          - strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku)
6) drób nieśny:
          - kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2000 szt. (w skali roku)
          - gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku)
          - kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
          - indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
          - kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1000 szt. (w skali roku)
          - strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku)
7) zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
          - kurczęta – powyżej 3000 szt.
          - gęsi – powyżej 3000 szt.
          - kaczki – powyżej 3000 szt.
          - indyki – powyżej 3000 szt.
          - strusie – powyżej 50 szt.
8) zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
          - lisy i jenoty
          - norki
          - tchórzofretki
          - szynszyle
          - nutrie
          - króliki
9) pasieki powyżej 80 rodzin
10) hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.

Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.

 Ważne!

Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarami rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1938 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Termin, o którym mowa może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeżeli udowodni , że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych, do których zalicza się m.in.: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, a także zdarzenia związane z działaniami ludzkimi lub stanami zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Opracowała: Ewelina Elias Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu


KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom
przy pracy w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego prowadzi ustawiczne działania mające na celu ograniczenie wypadków w rolnictwie. Służą temu między innymi tematyczne kampanie prewencyjne, opracowane na podstawie statystyki najczęstszych przyczyn wypadków, jakie występują podczas pracy w gospodarstwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniono 5 kampanii tematycznych:

 1. „Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz”
 2. „Rola rolnika by upadku unikał”
 3. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”
 4. „Rolniku nie daj się kleszczom”
 5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”.

Opolski KRUS w cyklu 5-częściowym przekaże szczegółowe informacje na temat każdej z wyżej wymienionych kampanii. Materiał ten stanowić będzie kompletny zestaw przyczyn oraz zaleceń do stosowania w bieżącej pracy rolnika.  

Część I - „Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz”

W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzona będzie po hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

W ubiegłym roku w Kasie odnotowano 1 236 zdarzeń wypadkowych, a większość z nich (94,7%) wystąpiła podczas codziennej obsługi zwierząt: zadawania karmy, udoju, zabiegów zoohigienicznych, czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt oraz przepędzania lub załadunku zwierząt na środki transportu. Wypadki z grupy „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta stanowią drugą pod względem liczebności grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy.

Przyczyny tych zdarzeń to:

Niewielu rolników postrzega zwierzęta hodowlane jako źródło zagrożenia, rokrocznie dochodzi do poważnych wypadków, a nawet śmierci, często spowodowanych nieznajomością ich naturalnych zachowań oraz niezapewnieniem dobrostanu (system chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: pożywienia i wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych, jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi). Przestraszone zwierzę, któremu nie zabezpieczono naturalnych potrzeb może ugryźć, kopnąć, przygnieść i przewrócić. Jest to zazwyczaj reakcja na takie bodźce jak: stres, brak dostępu do wody i pożywienia, zbyt małą przestrzeń do życia, zaskoczenie, bolesność gruczołów mlecznych czy obecność owadów w oborze.

Rolniku pamiętaj!

Obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych. Można się nimi zarazić poprzez kontakt z skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą, śliną. Zapobieganie chorobom odzwierzęcym polega na zachowaniu właściwych zasad higieny, dlatego:

Aby uchronić się przed chorobą odzwierzęcą:

Zachęcamy do przeczytania kolejnej części cyklu informacyjnego pod tytułem: „Rola rolnika by upadku unikał”.

Opracowała: Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego w Opolu

Rolniku!

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i chorób. W związku z tą dozą świadomości życzę bezpiecznej, przynoszącej zadowolenie i korzyści pracy.

Lech Waloszczyk Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Wersja XML