Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łowiectwo - Informacje Burmistrza o terminach polowań zbiorowych oraz miejscach przechowywania książek ewidencji polowań indywidualnych

 

Realizując zadanie wynikające z zapisów art. 27 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) Marszałek Województwa Opolskiego opracował projekt nowego podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie

Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tj. do 30 marca 2020 r.


Obwieszczenia Burmistrza Gminy Baborów o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Miejsce przechowywania książki ewidencji polowań Koła Łowieckiego "Sokół" w Bielsku Białej

 


Informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych

Zgodnie z art 42ab ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r poz. 67) Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

Wersja XML