Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2 PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ W BABOROWIE”

logog.jpeg

GMINA BABORÓW
48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28
e-mail:
um@baborow.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2 PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ W BABOROWIE”


Miejsce wykonania robót:
miasto Baborów, powiat: głubczycki, województwo: opolskie, kanalizacja sanitarna będzie wykonywana w ulicy Głubczyckiej stanowiącej drogę powiatową nr 1262 O

Zakres prac obejmuje:


CPV Wspólny Słownik Zamówień:
45.23.24.10-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45.23.24.23-3 – Przepompownie ścieków
45.23.32.52-0 -Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 3.1 – obszary wiejskie

Termin wykonania robót budowlanych określa się do 30 listopada 2005r.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20 zł można uzyskać do dnia 4 lipca 2005r. w pokoju nr 17 (I pietro) Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami uprawnionymi do kontaktów są :
Jan Nasieniak - Inspektor budownictwa, tel. 077/4036934
Władysław Janowicz – Inspektor do spraw ewidencji działalności gospodarczej , tel. 077/4036977

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Wymagane wadium 10 000 zł
Oferty można składać do dnia 4 lipca 2005r., do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2005 roku o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego :
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala narad)

Kryterium oceny oferty: cena 100%.

Ogłoszono  w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 98 z dnia 18.05.2005 pod pozycją 22615.

Wersja XML