Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

 

Wymagania konieczne

Wymagania pożądane

1.Wykształcenie : co najmniej średnie

1. Kierunki: ekonomiczny, administracyjny

2. Znajomość obsługi komputera; Word, Exel, PowerPoint, Internet

3. Doświadczenie zawodowe: 6 m-cy

2. Umiejętność tworzenia dokumentów, prowadzenia danych

3. Zatrudnienie lub staż na stanowisku w JST

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4.Znajomość zagadnień wynikających z PROW 2007-2013 i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów

5. Dobry stan zdrowia

5.Zameldowanie na obszarze LGD

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:

1.CV,

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,

4. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków.

Na podstawie złożonych ofert, w terminie do 14 dni od daty zakończenia naboru, Komisja Rekrutacyjna powołana przez Zarząd przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wszystkie wymogi będą w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie LGD i zdecyduje o wyborze kandydata. 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności służbowej na stanowisku
Specjalisty ds. administracyjno-biurowych Biura LGD 

 

 Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”

 

Wersja XML