Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że w dniu 21 grudnia br. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie, w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi zamieszczony został Projekt rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na 2011 rok.

Projekt ten podlega konsultacjom na zasadch określonych w Uchwale Nr Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2010 roku mogą wyrazić pisemną opinię nt Projektu programu współpracy na 2011 rok.
Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dot zgłloszonych wniosków i uwag zostana zamieszczone na stronie BIP w dniu 29 gruidnia 2010 roku.

 PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Wersja XML