Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM

informuje,

że w dniu 10 lutego 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiejw Baborowie następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

 1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2015r.
 3. Omówienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a/  uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań
     z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych
    z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   Opolu

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikat

d/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

f/ wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na  

    bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas  nieoznaczony

g/ wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na  

     bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas  nieoznaczony

h/ określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy w podróży służbowej       radnego

i/   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

j/   dofinansowania zadania „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach”.

k/  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.

l/   zmiany wieloletniej prognozy inwestycyjnej

            m/ zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Baborów

 1. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

       Grażyna Mordel     

 

Wersja XML