Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

 

w dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  III sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży- projekt druk nr 12,
 2. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt druk nr 13,
 3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020- projekt druk nr 14,
 4. określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów- projekt druk nr 15,
 5. uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok- projekt druk nr 16,
 6. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2014 rok- projekt druk nr 17,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 18
 8. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2015 r.- projekt druk nr 19
 9. wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 20

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym.  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                          Krzysztof Tokarz

 

 

 

Baborów, dnia 18 grudnia 2014 r

Wersja XML