Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/268/21 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

na terenie Gminy Baborów od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za odpady komunalne, które zgodnie z ustawowym obowiązkiem są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 32 zł miesięcznie za mieszkańca.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie ponosił opłatę podwyższoną w wysokości 90 zł miesięcznie za mieszkańca.


Opłatę należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca na indywidualne konta bankowe, które zostały utworzone dla każdego właściciela nieruchomości. Informację przypominającą o nadanym numerze właściciele nieruchomości otrzymują drogą pocztową przy każdym zawiadomieniu o zmianie stawki.

Ewentualna informacje o numerze konta można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie - 774036919.

 

Rada Miejska na podstawie Uchwały Nr XII/150/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wprowadziła następujące zwolnienia:

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,  za trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej zdeklarowanej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za którą ponoszona jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Warunkiem korzystania ze zwolnień, o którym mowa wyżej jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożono deklarację.

W przypadku zmiany okoliczności, które uprawniają do korzystania powyższych zwolnień, właściciel nieruchomości ma obowiązek poinformować o tym Burmistrza składając nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

 

Wersja XML